Generalforsamling i VU Viborg 2013

generalforsamlingVenstres Ungdom i Viborg indkalder hermed foreningens medlemmer og andre interesserede til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i VU Viborgs lokaler på St. Sct. Hans Gade 11A. Jævnfør vedtægternes §6 stk. 3 består dagsorden af følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent for kommende foreningsår
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af revisorer
  •  Valg af to revisorer
  • Valg af to revisorsuppleanter
 11. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal jf. §6 stk. 4 være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har jf. §6 stk. 2 medlemmer, der har betalt kontingent i de 4 foregående eller i det indeværende kvartal. Medlemmer indmeldt på dagen har ikke stemmeret.

Generalforsamlingen efterfølges af fest i lokalerne. Alskens drikkelse kan købes i baren til liberale priser.

Tilmeld dig på Facebook.